مدیریت کیفیت آب در استخرهای پرورش میگو

مدیریت کیفیت آب در استخرهای پرورش میگو - مترجم : علی محمد یاری  ( 01/05/1385 )

مقدمه:
مدیریت وحفظ کیفیت آب در استخرهای پرورش میگو و همچنین مدیریت غذا و غذادهی به طور گسترده ای به هم وابسته و دارای اثرات متقابل بوده و در تولید پایدار میگوی پرورشی و در آمد زایی آن نقش اساسی ایفا می نمایند.
حفظ فاکتورهای کیفی آب مزارع پرورش میگودر دامنه مناسب و مورد قبول برای رشد مطلوب میگوهای در حال پرورش ضروری است و نبایستی میزان آنها به حد مرگ آور برسند.
برخی از پارامترهای کیفی آب پرورش میگو به همراه دامنه مطلوب آن که در صنعت پرورشی دارای اهمیت می باشند به شرح جدول ذیل می باشند.

برای مشاهده جدول به پیوست مراجعه فرمایید.

تعدادی از پارامترهای کیفی آب به صورت روزانه و برخی از آنها نیزبایستی بر اساس ضرورت بصورت هفتگی و... مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرند.
فاکتورهایی نظیر پ هاش، اکسیژن محلول، شفافیت شاخص خوبی برای تعیین سلامت شکوفایی پلانکتونی در استخر پرورش میگو می باشند که اندازه گیری و آنالیز نوسانات آنها جهت مدیریت عملیات تعویض آب ، کوددهی و مدیریت غذا و غذادهی در استخرهای پرورش کاربرد دارند.
عواملی نظیر پ هاش و اکسیژن محلول بایستی دو بار در روز( یکی صبح و دیگری در عصر )آنهم در قسمت ناحیه خروجی و نزدیک کف استخر مورد سنجش قرار گرفته و همگام با آن نیزمی توان به بررسی و ثبت شفافیت ، دما و شوری استخر پرورش اقدام نمود . اندازه گیری روزانه این عوامل اطلاعات مفیدی در خصوص کیفیت آب استخرهای پرورش میگو در اختیار مدیر تولید قرار خواهد داد،لذا لازم است اندازه گیری این عوامل در محل مزرعه صورت گرفته و حتی الامکان از انتقال نمونه های آب به آزمایشگاه برای بررسی این عوامل خود داری شود .
چنانچه مشکلی درآب استخرهای پرورش میگو بروز نماید ضروری است فاکتورهای شیمی اب نظیر قلیائیت، آمونیاک کل و نیتریت مورد سنجش قرار گیرند.
بسیاری از پرورش دهندگان میگو، پارامترهای کیفی آب استخرهای پرورش میگو را مورد اندازه گیری قرار نمی دهند که این موضوع ، می تواند در مدیریت موثر استخرهای پرورشی و همچنین کاهش میزان تولید دخیل باشد فلذا بررسی و ثبت منظم پارامترهای کمی( فیزیکی و شیمیایی) وکیفی آب پرورش باعث می شود که چنانچه مشکلی در روند پرورش ایجاد شود در مراحل اولیه با در اختیار داشتن اطلاعات استخر پرورشی معضلات مورد تشخیص قرار گرفته و در مدیریت بهینه تولید مورد استفاده قرار گیرد.
اکسیژن محلول(DO)
اکسیژن محلول به عنوان مهمترین پارامتر در آبزی پروری دارای اهمیت بوده و سنجش میزان آن در مدیریت صحیح استخرهای پرورشی نقش حیاتی دارد بنابراین اندازه گیری و ثبت منظم آن می توان میزان تعویض آب ، کوددهی، غذادهی و هوادهی استخرهای پرورشی را مدیریت نمود.
همان طوریکه ذکر شد میزان اکسیژن محلول آب استخرهای پرورش میگو بایستی حداقل دو بار در روز یکی در زمان صبح و دیگری در عصر مورد سنجش قرار گرفته و چنانچه میزان آن در زمان عصر درحد نرمال باشد اندازه گیری مجدد آن در شب ضروری نیست ، چنانچه این میزان از حد نرمال خارج شود بایستی در طول شب ( چندین مرتبه) به منظور آگاهی از میزان افت و جلوگیری ازرسیدن مقدارآن به مرحله خطر(در صبح هنگام) مورد اندازه گیری دقیق قرار گیرد.
در صورتی که افت میزان اکسیژن محلول در استخر اتفاق افتد برای افزایش میزان اکسیژن و رفع بحران بایستی با انجام تعویض آب، هوادهی و کاهش و یا توقف غذادهی( در وعده های شب) اقدام اجرایی نمود.
به منظور آگاهی و پیشگیری از افت اکسیژن محلول در استخرهای پرورش میگو لازم است در زمان عصر در دو زمان مختلف میزان آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر میزان اکسیژن محلول در عصر( ساعت 18:00) در حدود 10 میلی گرم در لیتر و 4 ساعت بعد از آن 10 شب( 22:00) میزان آن 7.2 میلی گرم در لیتر باشد میزان آن در 6 صبح به مقدار 1.6 میلی گرم در لیتر طبق نمودار شکل یک خواهد رسید.

شکل 1- مثالی برای ارزیابی نوسانات میزان اکسیژن محلول دراستخر .

برای مشاهده شکلها و جداول به پیوست مراجعه کنید.
کوددهی استخر:
دو روش برای کوددهی استخرهای پرورش میگو معمول و مورد استفاده می باشد.روش اول رقیق وحل کردن کود شیمیایی با آب به نسبت یک به ده در مخازن پلاستیکی و سپس پخش یکنواخت آن در سرتاسر سطوح استخر و دومی قرار دادن کود در کیسه های رطوبت پذیر و سپس استقرار آن در مکانهای مختلف استخر به منظور حل شدن تدریجی آن در درون آب استخرمی باشد.
بعد از آماده سازی استخرهای پرورش میگو ابتدا استخرها را تا عمق 80 سانتی متر آبگیری و سپس اقدام به انجام کوددهی به روش اول می نمایند در زمان کودهی بایستی دریچه خروجی آب استخرها کاملا" بسته شده و بهتر است کودهی در اوایل صبح بعد از طلوع آفتاب انجام گیرد.قبل از ذخیره سازی بچه میگو در استخرهای پرورشی و به منظور ایجاد شکوفایی پلانکتونی کوددهی در این استخرها در طی چند مرحله انجام می پذیرد که شامل میزان پایه یا تشویقی، میزان ثانویه ، میزان سومی و دیگری میزان حفظ و نگهداری شکوفایی پلانکتونی می باشد که برای اطلاع بیشتر از روند کوددهی در استخرهای پرورش میگو جدول ذیل که برای سطح مفید یک هکتار ( حجم (10.000 ) متر مکعب ) محاسبه شده است آورده شده است.

مدیریت تولید پلانکتونی استخرهای پرورش میگو:
رشد وتوسعه شکوفایی زی شناوران گیاهی در استخرهای پرورش میگو یک فاکتور بسیار مهم تلقی شده و مزایای زیادی به شرح ذیل دارد.
- زی شناوران گیاهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم( از طریق زنجیره غذایی) به مصرف میگو رسیده و باعث کاهش میزان ضریب تبدیل غذایی( FCR )و همچنین بهبود رشد میگوهای در حال پرورش می شود.
- شکوفایی پلانکتونی همراه با مواد معدنی حاصله از تجزیه مواد آلی نقش مهمی در افزایش فتوسنتز در آب استخرهای پرورش میگو دارد.
- افزایش شکوفایی پلانکتونی موجب کاهش و جلوگیری از نفوذ تشعشات خورشید به قسمت های اعماق استخر(کف استخر) شده و از این طریق رشد جلبکهای رشته ای و کف زی کاهش یافته و همچنین این عامل باعث کاهش استرس به میگوهای در حال پرورش می شود.
بنا براین ضروری است پارامترهای کیفی آب استخرهای پرورش به دقت مورد کنترل قرار گرفته تا از این طریق بتوانیم درک و فهم بیشتری نسبت به توسعه و شکوفایی پلانکتونی داشته باشیم . علاوه بر آن وضعیت رشد و توسعه زی شناوران گیاهی از نظر سرعت و یا کندی رشد،مرگ و میر آن، تراکم سلولی، نوع آن و ...... مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا زی شناوران گیاهی علاوه بر مزایای مورد اشاره در تامین اکسیژن مورد نیاز اکوسیستم استخرهای پرورش نیز نقش حیاتی دارند.

فهرست انواع مشکلات کیفی آب استخرهای پرورش میگو ، علت و یا مسبب آن و راه حل های پیشنهادی برای رفع آنها:

مشکللات:
1- میزان مواد جامد معلق در آب استخر پس از آبگیری بالا است:
علت:
نو ساز بودن استخر و سست بودن بافت خاک
راه حل پیشنهادی:
شستشوی استخرقبل از آبگیری و آهک پاشی برای کاهش مواد جامد معلق انجام گیرد.
2- وجود جلبک های رشته ای در کف استخر پرورش:
علت:
شنی بودن بافت استخر، کم بودن شیب استخر به طرف دایک هاوآبگیری زود هنگام استخرها و تاخیر در معرفی و ذخیره سازی به موقع بچه میگوها
راه حل پیشنهادی:
افزایش شیب استخر به طرف دایک ها در فصل کار بعدی، توسعه شکوفایی پلانکتونی بلافاصله پس از آبگیری، برداشت و جمع آوری جلبک های رشته ای و جلوگیری از رشد مجدد آنها ،افزایش کدورت آب از طریق افزایش تراکم زی شناوران گیاهی
3- وجود گل آلودگی در آب ورودی :
علت:
عدم انتخاب محل صحیح احداث استخرها
راه حل پیشنهادی:
نگهداری آب در استخرهای ذخیره به مدت زمان لازم جهت رسوب مواد معلق، آبگیری استخرها در زمان مد، استفاده از مواد انعقادی برای کاهش و رسوب آن

4- عدم شکوفایی پلانکتونی درآب استخر :
علت:
بالا بودن مواد جامد معلق درآب، پایین بودن قلیا ئیت آب، کمبود مواد مغذی، کم بودن تراکم سلولی زی شناور گیاهی، نفوذ پذیری زیاد خاک استخر
راه حل پیشنهادی:
کدورت آب ورودی مورد بررسی قرار گیرد، اطمینان از کوددهی کافی و بهره گیری از آهک کربناته، شکوفایی آب در استخر ذخیره و سپس آبگیری آن، در صورت نیاز کف و کناره های استخر پوشش دار شده و یا در فصل کار بعدی از خاک رس برای پوشش کف استخر استفاده شود

5- بالا بودن پ هاش آب استخر:
علت:
آهک پاشی زیاداستخر در فصول قبلی کار
راه حل پیشنهادی:
نگهداری آب در استخر ذخیره به مدت لازم و ممکن، افزایش تعویض آب استخر به میزان لازم و کافی
6- پ هاش آب استخر دارای نوسان بوده و حد بیشینه آن بالاست:
علت:
کوددهی غیر اختصاصی، شکوفایی پلانکتونی شدید، قلیائیت پایین
راه حل پیشنهادی:
تعویض آب، کاهش تراکم پلانکتونی، آهک پاشی با نوع آهک کشاورزی، عدم استفاده از آهک آبدار و سوخته
7- افت پ هاش آب استخر و کاهش زیاد آن:
علت:
ترشحات مواد اسیدی از کناره های استخر به ویژه پس از بارندگی،سقوط و یا مرگ و میر پلانکتونی
راه حل پیشنهادی:
آهک پاشی استخر با آهک کشاورزی و در صورت پایین بودن پ هاش کمتر از 7.5 بهره گیری از آهک هیدراته و همچنین آهک پاشی کناره های استخر، جمع آوری کف های موجود در کناره های استخر، راه اندازی هواده ها، کاهش غذادهی
8- اکسیژن محلول در آب خیلی پایین است و یا افت نموده است:
علت:
مرگ و میر پلانکتونی، هوای ابری، غذادهی استخر بیش از ظرفیت بیولوژیکی آن،
بعد از استعمال فرمالین و یا تفاله تخم چای
راه حل پیشنهادی:
تعویض آب و سپس آهک پاشی، برداشت کف های استخر، راه اندازی مداوم هواده ها و افزایش هوادهی، کاهش غذادهی و عدم استفاده از غذای تر

9- کدورت آب افزایش یافته است:
علت:
بهم زدن کف استخر پس از تعویض آب، گل آلود بودن آب ورودی، فرسایش کف استخر توسط هواده ها، کم بودن عمق آب استخر
راه حل پیشنهادی:
خاموش کردن هواده ها برای رسوب مواد و یا بعد از تعویض آب، استفاده از مواد انعقادی برای کاهش کدورت، تغییر زاویه قرار گیری هواده ها، افزایش عمق آب
10- تجمع مواد زاید در کف استخر:
علت :
وضعیت قرار گیری هواده ها و یا تعداد آنها مناسب نیست، غذادهی زیاد استخر بیش از ظرفیت بیولوژیکی آن، بالا بودن کدورت آب ورودی، ناکافی بودن عمق آب استخرها برای جابجایی مواد و رسوبات توسط هواده ها،آماده سازی ضعیف استخر، مرگ و میر پلانکتونی، ناکافی بودن عمق آب استخر برای جابجایی مواد و رسوبات کف توسط هواده ها
راه حل پیشنهادی:
افزایش تعداد هواده ها و یا بهبود وضعیت قرار گیری آنها و یا تغییر نوع آن، نگهداری آب در استخر ذخیره و سپس آبگیری آن، بهبود روش غذادهی و نمونه گیری از استخر،افزایش تعویض آب

The Contact Information for Mr. Benoit Hillion is as follows
Email: bhillion@hotmail.com
Interest: Shrimp farming, nutrition, feeding
Country: France
Address
22, rue Georges Camenen
City: St Philibert
ZipCode: 56470
Work Phone Number: + 33 6 19 55 88 52
Mobile Phone: + 33 6 19 55 88 52
Fax Number: + 33 2 97 30 0 1 69


نویسنده: Benoit Hillion


مترجم : علی محمد یاری
alimohdyari@yahoo.co

پیوست۱

/ 10 نظر / 354 بازدید
«ّNوي إؤV

إآآيأأ‌‌ئئVVئVV

مهدی فرهادی

خیلی عالی بود همه را دیدم[اضطراب][ماچ] با تشکر

نیما

سلام آقا هادی وبلاگ خوبی داری موفق باشی.ممنون میشم به وبلاگ منم سربزنی

پیمان

سلام آقای علوی مطالب شما بسیار با ارزشه موفق باشید میخوام اگه براتون ممکنه کمکم کنین یه استخر پرورش ماهی یا پرورش میگو با پساب خروجی یه تصفیه خانه بزنم

زهرا

میشه ازتون بخام کمکم کنید واسه تحقیق در مورد سنجش اکسیزن استخرها[بازنده]

با سلام اطلاعات خوبی است ام جدول پیوست باز نمی شود

سجاد

ممنونم از متن قشنگت دوست دارم واقعا بدردم خورد انسانهای که به دیگران کمک میکنند واقعا دوست داشتنی هستند امید بر ان است که همیشه در سایه امام زمان پیروز باشید

علی میرزاحسینیان

موفق باشید دوست جوان اگر مطالبی در مورد سیستمهای مدار بسته دارید ممنون می شوم

خوب بود ممنون. مجموعه کاملی در مورد مدیریت پرورش میگو میخاسم اگه کمک کنید ممنون میشم