ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱٠  

معرفي آبزيان پرورشي استان(ماهيان سردابي)

ماهياني كه در ميانگين حرارتي 7 تا 20 درجه سانتي گراد بخوبي رشد ميكنند بعنوان ماهيان سردابي شناسايي مي شوند .

 

 

قزل آلاي رنگين كمان ، نام علمي ( ONCORHYNCHUS   MYKSIS)

نام انگليسي :( RAINBOW  TROUT)

 

ماهيان سردابي در آبي با درجه خلوص بالا و سرشار از اكسيژن و درجه حرارت مناسب جهت حداكثر رشد نياز دارد گوشتخوار بوده و به درصد بالايي از مواد پروتئينی در غذاي  خود نيازمندند .

مهمترين گونه پرورشی ماهيان سردابي ماهي قزل آلاي رنگين كمان نام دارد اين ماهي بومي ساحل اقيانوس آرام وآمريكاي شمالي است كه در سال 1880 ميلادي به اروپا آورده شده و بتدريج به نقاط مستعد در سراسر دنيا معرفي شد .

بدن ماهي قزل آلاي رنگين كمان پوشيده از خالهاي سياه ستاره اي شكل است . داراي چشماني تيز بين جهت صيد سريع شكار خود مي باشد ماهيان بالغ در دو طرف بدن ، نواري بصورت رنگين كمان دارند كه بخصوص در ماهيان نر بالغ بخوبي نمايان ميگردد.

از آنجا كه اين ماهيان از غذاي زنده جانوري تغذيه ميكنند ، داراي لوله گوارشي كوتاه و خاص ماهيان گوشتخوار مي باشد . ماهي قزل آلاي رنگين كمان بمراتب آسانتر از گونه هاي ديگر ماهيان سردابي نسبت به محيط ساز گاري حاصل مينماید. تمايل بيشتري به اهلي شدن دارد و از غذاي دستي بهتر استفاده ميكند. ميتواند 20 -  22 درجه سانتي گراد و در كوتاه مدت حتي 24 درجه سانتي گراد را تحمل كند.

 نسبت به بيماريها بمراتب مقاومتر ميباشد . داراي رشد سريعتر بوده، در درجه حرارت مطلوب رشد 7 تا 9 ماه طول مي كشد كه بچه ما هي با وزن 2 گرم به وزن 250 گرم برسد . براي دستيابي به هدف توليد اقتصادي ماهي قزل آلا ، بكار بردن غذاي مناسب و حاوي اجزاي مورد نياز اين ماهي ، اهميت بسيار بالايي دارد . جيره غذايي كه براي ماهي قزل آلا در نظر گرفته می شود ( غذاي آماده ساخت كار خانجات توليد غذا ) بايد از نظر نوع و مقدار تركيبات تشكيل دهنده آن يعني پروتئين ، چربي ، مواد قندي ( كربو هيدرات ) و مواد معدني ( مينرالها ) از ويژگيهاي متناسب با نيازهاي اين ماهي بر خوردار باشد . غذا از مهمترين عوامل موفقيت در امر پرورش ماهي قزل آلا است . مي توان به اهميت و نقش غذا و متناسب بودن آن از نظر نوع و مقدار در هر مرحله از رشد و پرورش پي برد . زيرا در صورت استفاده از غذا يا جيره غذايي مناسب ، علاوه بر تامين نياز بدن آنها باعث بهبود وضعيت عمومي و سلامتي ماهيها ، كاهش تلفات در طول دوره پرورش ، سريعتر شدن رشد آنها ، توليد ماهي با متوسط وزني بالاتر و در نهايت ، دستيابي به مقدار كل توليد بالاتر در هر استخر يا در سطح كل مزرعه خواهد شد.

امروزه غذاي پلت شده جهت تغذيه ماهيان قزل آلاي پرورشي در تمام جهان مرسوم شده است . سهولت دسترسي و كاهش آلودگي محيطي و ضريب تبديل مطلوب كه انگيزه اقتصادي را افزايش ميدهد با عث استفاده سراسري از غذاي پلت شده است .

مبناي تعيين دوره پرورش وزمان دستيابي به ماهي بازاري براساس ارزش ماهي در بازار تعيين شده است . در شرايط اجتماعي كشور ما و عادات غذايي مردم ، فصل زمستان زماني است كه تقاضاي ماهي به حداكثر رسيده و بالطبع تا اسفند ماه اين تقاضا و در نتيجه قيمت آن به حد اكثر مي رسد .   پرورش دهنده با رهاسازي بچه ماهي بصورت پله اي و به فواصل دو تا سه ماه يكبار (شرايط فيزيكي و شيميايي ميزان آب در مزارع متفاوت ميباشد) . شرايط مناسب استان كرمانشاه در تمام طول سال مبادرت به پرورش نمايد.

*********************************************************************

معرفي آبزيان پرورشي استان(ماهیان گرمابي)

          مشخصات علمي و عمومي گونه هاي پرورشی ( ماهیان گرمابي )

1- ( CYPRINUS   CARPIOماهي كپور معمولي ( نام علمي

2- ماهي كپور نقره اي ( نام علمي ( HYPOPHTHALMICHTHYS   MOLITRIX)

3-ماهي كپور علفخوار ( نام علمي CTENOPHARYNGODON  IDELLA)

4- ماهي كپور سر گنده ( نام علمي  (ARISTICHTHYS   NOBILIS

 ماهي كپور معمولي ( نام علمي

معمولاَ درازاي بدن ماهي سه برابر پهناي ماهي است ، فلسهاي بدن درشت ، سرماهي نسبتاًبزرگ ، پوزه گنده و دهان انتهايي است . ماهي داراي چهار عدد سبيلك بوده و يا سه پشتي دراز و ممتد است . خط جانبي كامل و رنگ بدن در قسمت پشتي تيره و در پهلوها و شكم زرد نارنجي است . مشخصه اصلي نژاد پرورش كپور ارتفاع زياد بدن است .

يعني پهناي بدن كپور پرورشی نسبتاًزياد و در مقايسه با ارتفاع بدن ، ارتفاع سر كمتر است.

 

 

 ماهي كپور نقره اي  نام علمي ( HYPOPHTHAL   MOLITRIX)

ماهي كپور نقره اي يا فيتو فاگ كه به غلط به ماهي آزاد پرورشي نيز معروف است ، داراي بدني فشرده از پهلوها و نسبتاً مرتفع ، داراي كيل شكمي از ابتداي بر جستگي شكم تا مخرج ، سر نسبتاًبزرگ ، چشمها كوچك ، دهان بزرگ و هلالي و لب پايين اندكي جلوتر قرار دارد . اشعابات آبششي به عضو مشبك و اسفنجي متصل هستند ، فلسها كوچك است و خط جانبي در ابتداي بدن با شيب تندي بطرف بالاي بدن امتداد دارد ، ابتداي باله پشتي عقب تر از باله شكمي قرار دارد ، انتهاي باله سينه اي به ابتداي باله شكمي نمي رسد ،قسمت

پشتي سينه خاكستري ، طرفين بدن سفيد متمايل به زرد و قسمت شكمي بدن سفيد

 نقره اي است.

(CTENOPHARYNGODON  IDELLA)ماهي كپور علفخوار  نام علمي

ماهي كپور علفخوار يا آمور كه به غلط به ماهي سفيد پرورشي معروف است ، داراي بدني تقريباً گرد و استوانه اي است ، سر فاقد فشردگي چشمها نسبتاَ كوچك ، دهان پاييني و لب پاييني كوتاه تر است ، باله پشتي كوتاه و ابتداي باله پشتي روبروي باله سينه اي است . خط جانبي تقريباَ مستقيم و فلسها نسبتاً درشت ، دندانهاي حلقي شبيه شانه با شكافهاي زياد است . رنگ بدن سفيد روشن ، پشت بدن سياهتر ، شكم سفيد متمايل به خاكستري ، باله هاي پشتي و سينه اي سفيد سياه و ديگر باله ها رنگ روشنتر دارد .

 

ماهي كپور سر گنده ( نام علمي  (ARISTICHTHYS   NOBILIS

ماهي كپور سرگنده داراي بدني فشرده از جانبين ونسبتاً مرتفع مي باشد.شكم فقط بين قائده باله شكمي و مخرج داراي خط كيل است ، سر خيلي بزرگ ، چشمها كوچك دهان بزرگ و هلالي است ، لب پاييني مقداري جلوتر قرار دارد ،انشعابات آبششي انبوه و جداي از هم قرار دارند ، ابتداي باله پشتي عقبتر از قائده باله شكمي قرار دارد ، باله سينه اي بزرگ و انتهاي آن يك سوم تا دو پنجم باله شكمي را مي پوشاند. فلسها كوچك ، ابتداي خط جانبي به شكل منحني و انتهاي آن نسبتاً مستقيم است. سطح بالايي سر و بدن سياه و متمايل به سبز ، طرفين بدن بوسيله خالهاي سياه پوشيده شده و سطح شكمي بدن زرد ، خاكستري است .

         

شرایط مورد نیاز جهت پرورش

1-آب

الف- درجه حرارت مناسب براي رشد و تغذيه مناسب ماهيان گرمابي 20 تا 30 درجه  و دماي اپتيمم 25 درجه سانتی گراداست.

ب ميزان اكسيژن آب بيش از چهار ميلي گرم در ليتر باشد .

ج- آب مورد استفاده فاقد آلودگيهاي خطر ناك باشد .

د-PH آب بين 7تا 8/5 باشد.

2-خاک

الف استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي بصورت خاكي بوده و عمق آن در مناطق گرمسير بصورت متوسط 2 تا 2/5 و در مناطق سرد سير 2تا 1/8 متر است .

ب- PH خاك تا حد امكان مي بايست به 7 نزديكتر باشد .

ج- جنس خاك تا حد امكان رسي يا رسی لومی يا لومی رسی باشد .

           تغذيه

1-عادات تغذيه اي ماهي كپور معمولي

2-عادات تغذيه اي ماهي كپور نقره اي

3-عادات تغذيه اي ماهي كپور علفخوار

4-عادات تغذيه اي كپور سر گنده

 

1- عادات تغذيه اي ماهي كپور معمولي

 بچه ماهي نو رس تازه به تغذیه افتاده : ماهي ، از روتيفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پايان تغذيه مي نمايد و با رشد ماهي ( 10تا 20 ميلي متر ) از آنتن منشعب ها و پارو پايان و بتدريج علاوه برجانوران فوق از جانوران كفزي نيز تغذيه مي نمايند بچه ماهيان بزرگتر از 10 گرم ميتوانند از بي مهرگان ، سخت پوستان ، حشرات ، لاروهاي حشرات ، نرم تنان ، كرمهاي كفزي ، قسمتهاي پوسيده گياهان ، بذر گياهان و تغذيه كنند .

پرورش دهندگان ماهي ، از این  عادت همه چيز خواري ماهي استفاده كرده غذاهاي دستي متشكل از دانه هاي غلات مثل جو ، گندم ، ذرت و كنجاله هاي حبوبات و را براي تكميل تغذيه ماهي استفاده ميكنند .

 

2-عادات تغذيه اي ماهي كپور نقره اي

اين ماهي در دوره كوتاهی از عمر و در اوايل زندگي خود از زي شناوران جانوري كه شامل رو تيفرها ، آنتن منشعب ها و پارو پايان است تغذيه مي كند ، طول دوره در شرايط مساعد محيطي حد اكثر بيست روز است و پس از آن رژيم غذايي ماهي تغيير يافته و زي شناور گياهي مي خورد .

نوزاد ماهي در بدو تولد وابسته به كيسه زرده بوده و پس از جذب كيسه زرده قادر به شناي فعال و تغذيه خارجي مي شود . در اين مرحله بچه ماهي نو رس ناميده شده و از روتيفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پايان تغذيه ميكند . بتدريج با بزرگ شدن بچه ماهي قادر به تغذيه از آنتن منشعبها و پارو پايان شده و در طي يك دوره چند روزه با تكامل اندام تصفيه كننده هم زمان از زي شناور جانوري و زي شناور گياهي تغذيه مي كند و بعد از تكامل نهايي اندام تصفيه كننده اكثراً از زي شناوران گياهي تغذيه مي كنند ، در طي اين دوره بچه ماهي به مصرف غذاي دستي كه بصورت پودر نرم در آمده است عادت پذيري دارد . غذاي ماهي كپور نقره اي را بعد از پايان مرحله بچه ماهي نو رس ، يعني در مرحله انگشت قدي و مرحله پرواري و مرحله بلوغ عمدتاً زي شناوران گياهي و دیتريت ها  و بصورت جزيي زي شناوران جانوري تشكيل مي دهند .

 

3- عادات تغذيه اي ماهي كپور علفخوار

نوزاد ماهي بعد از گذشت 3 تا 4 روز از تولد ( خروج از تخم ) شروع به تغذيه از روتيفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پايان ميكند . بچه ماهي نورس همزمان با تغذيه از غذاهاي فوق مي تواند ا ز غذا هاي مصنوعي تهيه شده بصورت پودر نرم استفاده كنند بعد از اينكه طول بچه ماهي به 20 تا 30 ميلي متر رسيده تغذيه از جوانه ها و برگهاي باريك گياهان آبزي شروع مي گردد با رشد بچه ماهي ، نسبت روتيفرها در رژيم غذايي ماهي بتدريج كاسته شده ولي تغذيه از سخت پوستان ادامه مي يابد طول روده بچه ماهي 3 تا 10 سانتي متر معادل 8/1 تا 3/2 برابر طول بدن خواهد بود و دندانهاي حلق ماهي براي خرد كردن گياهان عالي بخوبي توسعه يافته و از برگهاي

 جوا ن و باريك طيف وسيعي از گياهان آبزي ( انواع پوتاموژتون ، سرا توفيلوم ، بندواش ، مير يو فيلوم و ) و گیاهان  خشكي ( شبدر و يونجه و ) تغذيه ميكنند .

 

 4- عادات تغذيه اي كپور سر گنده

نوزاد ماهي در بدو خروج از تخم به كيسه زرده وابسته بوده و پس از جذب كيسه زرده و شروع شناي فعال از زي شناور جانوري كه عمدتاًشامل روتيفرها و نوزادان آنتن منشعبها و پارو پايان است تغذيه ميكند و با بزرگتر شدن بچه ماهي قادر به تغذيه از آنتن منشعبها و پارو پايان شده و با مصرف از زي شناوران گياهي نياز خود را تكميل ميكند .

ماهي كپور سرگنده در تمامي مراحل زندگي خود يعني مرحله بچه ماهي نورس ، مرحله بچه ماهي انگشت قد،مرحله پرواري و مرحله بلوغ از زي شناوران جانوري تغذيه ميكنند .        

دليل كشت توام :

پرورش چند گونه اي ماهيان گرمابي از متداولترين و اقتصادي ترين روشهاي پرورش اين ماهيان در جهان و ايران است . در اين روش ماهيان مورد نظر از تمامي سطوح غذايي طبيعي استخر استفاده نموده و علاوه بر اين اثر متقابل مثبت تغذيه اي بر روي يكديگر دارند .

          حدود زمان و وزن رها سازي گونه ها و برداشت

1- مناطق گرمسير ( قصرشيرين  -سر پل ذهاب گيلان غرب )

2 مناطق سردسير ( كنگاور- كرمانشاه- هرسين )

حدود زمان و وزن رها سازي و برداشت گونه ها

با توجه به شرايط آب و هوايي استان كرمانشاه به دو منطقه گرمسير و سرد سير تقسيم بندي مي گردد بنا براين با توجه باين تقسيم بندي زمان رها سازي و وزن گونه ها در اين مناطق متفاوت مي باشد كه بشرح ذيل است:

 

 1-مناطق گرمسير ( قصرشيرين -سر پل ذهاب گيلان غرب )

الف زمان آبگيري ورهاسازي بچه ماهي نيمه دوم بهمن ماه تا نيمه اول اسفند ماه است.

ب- عمق آبگيري با توجه به شرايط منطقه 2تا 5/2 متر مي باشد .

ج- تعداد بچه ماهي در هكتار 3000 تا 3200 قطعه توصيه ميگردد .

د- تركيب و وزن بچه ماهي رها سازي شده :

فيتوفاگ 60% تا 65% با وزن 15 تا 20 گرم

كپور 15% تا 20% با وزن 5 تا 10 گرم

آمور 15% تا 20% با وزن 20 تا 30 گرم

سر گنده 5% تا 10% با وزن 15 تا 20 گرم

طول دوره پرورش در اين مناطق حدود 7تا 8 ماه است و برداشت از نيمه دوم آبان ماه آغاز مي گردد .

 

 2-مناطق سردسير ( كنگاور- كرمانشاه -هرسين )

الف زمان آبگيري و رها سازي بچه ماهي نيمه دوم اسفند ماه تا نيمه اول فروردين ماه است.

ب- عمق آبگيري با توجه به شرايط منطقه عمق آبگيري 8/1 تا 2 متر ميباشد .

ج- تعداد بچه ماهي در هكتار 2800 تا 3000 قطعه توصيه مي گردد .

د- تركيب و وزن بچه ماهي رها سازي شده:

فيتو فاگ55% تا 60% با وزن 50 تا 60 گرم

كپور معمولي 15% تا 20% با وزن 10 تا 15 گرم

آمور 15% تا 20 % با وزن 50 تا 60 گرم

بيگ هد 5% تا 10% با وزن 40 تا 50 گرم

طول دوره پرورش در اين مناطق 5 تا 6 ماه است و برداشت از نيمه دوم مهر ماه آغاز مي گردد .

********************************************************************* 

نام علمي و مشخصات كلي گونه:                                               

ميگوي آب شيرين (MACROBRACHIUM     ROSENBERGII):كلمه ماكرو براكيوم بمعني بازو بزرگ مي باشد .

اين ميگوها از شاخه بند پايان و از سخت پوستان ده پا بوده و موطن اصليشان مالزي و شمال شرقي آسيا است و دوره زندگيشان در آبهاي لب شور مصب رودخانه ها و آبهاي شيرين كامل مي شود .  اسم عمومي آن ميگوي عظيم يا بزرگ رودخانه اي است . و به اسامي PRAWN  ,يا SCAMPI نیز خوانده می شود.   از اختصاصات آن اين است كه در آب شيرين و شوري كم رشد  می نماید.

 

        تاريخچه تكثير و پرورش در ايران و استان كرمانشاه

تكثير و پرورش ميگوي بزرگ آب شيرين بطور آزمايشي از سال 1372 در ايران آغاز شد . طي 5 سال گذشته قابليتهاي اينگونه براي پرورش بصورت توام با كپور ماهيان و بصورت تك گونه اي در استانهاي خوزستان كرمانشاه ,كرمان مورد تجديد قرار گرفت و نتايج رضايت بخشي را بدنبال داشته است .

دراستان كرمانشاه با توجه به تنوع اقليمي و وجود آب وهوا و خاك مناسب مي توان گونه هاي متنوعي از آبزيان را پرورش داد ،به خصوص در منطقه قصرشيرين كه براي پرورش ميگوی آب شيرين شرايط مناسبي را دارا مي باشد و فعاليت پرورش ميگو آب شيرين در اين منطقه توسط شيلات استان در ايستگاه تحقيقاتي از سال 1376 آغاز و نتايج چشمگيري در زمينه پرورش بدست آمد .

          انواع روشهاي پرورش :

الف- پرورش توام با كپور ماهيان بدون استفاده از غذاي دستي

ب- پرورش توام با كپور ماهيان با استفاده از غذاي دستي

ج- پرورش تك گونه اي بدون استفاده از سيستم هوا دهي

د- پرورش تك گونه اي با استفاده از سيستم هوادهي

 

شرايط مورد نياز جهت پرورش ميگو آب شيرين

1-           آب

الف- دماي مناسب براي رشد و تغذيه ميگو آب شيرين 26 تا 30 درجه سانتي گراد است .

ب- ميزان اكسژن محلول آب بيش از 4 ميلي گرم در ليتر

ج-PH مناسب جهت پرورش 7-8/5

د- شوري  0/5 (PPT ) جهت پرورش

ه- سختي 40 تا 150 PPM

2-           خاك

الف- استخرهاي پرورش ميگو بصورت خاكي بوده و اندازه استخر 0/7-1 هكتار مناسبترين استخرها جهت پرورش ميگو آب شيرين ميباشد . عمق استخرها 2 - 2/6 متر است .

ب- PH خاك استخر تا حد امكان مي بايست خنثي باشد .

پ- جنس خاك، رس يا رسی لومي يا لومي رسی باشد .

       حدود طول دوره پرورش و زمان رها سازي و برداشت

زمان رهاسازي ميگو آب شيرين در منطقه قصر شيرين از نيمه دوم ارديبهشت ماه كه دماي آب به 20 و بالاي 20 درجه سانتي گراد مي رسد انجام ميگيرد و طول دوره پرورش 150 تا 160 روز است تا ميگو به وزن بازاري برسد و زمان برداشت بر اساس دماي آب تعيين مي گردد وزمانيكه دماي آب به 20 درجه سانتي گراد رسيد مي بايست عمليات بر داشت ميگو انجام پذيرد و مناسبترين مرحله جهت رها سازي در زمان پرورش PL15 تا PL30 ميباشد.

*********************************************************************

 


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
به وبلاگ گلچين سايت هاي شيلاتي خوش اومديد – سيد هادي علوي onLoad and onUnload Example

----رود و خروج